Valóban Felelős Vállalat adatbázisVállalat:  Proactive Management Cluster
Cím:  Klaszterszintű társadalmi felelősség
A vállalat missziója és víziója: 
Szállítás:  A Proactive Management Clusternál (a továbbiakban PMC) a munkaterület jellegéből adódóan speciális a szállítás kérdése. A legjobban talán az integrált foglalkoztatási rehabilitációval foglalkozó Napra Forgó Rehabilitációs Kht. tevékenységében fogható meg, ahol végeredményben embereket szállítanak a munkához. Ezáltal csökken a környezetrombolás, mindez pedig kis térség szinten, tehát közelre történik, és mivel együtt visznek egy csapatot, egyben hatékonyan is. 
Igazságosság:  Az esélyegyenlőség segítése a klaszter egészére nézve kiemelt kérdés. Ezért támogatja a klaszter kulcs stakeholdereinek mindegyike a Napra Forgó Közhasznú Non-profit Kft-t, melyen keresztül a (korábban tartós) munkanélküli megváltozott munkaképességűek esélyegyenlősége kiemelten, professzionális és organikus módon valósul meg, folyamatosan. Ezen cégen belül a megváltozott munkaképességű dolgozók aránya az ún. „egészségesek” csoportjához képest döntő többségű, kb. 70:30 arányú és így a teljes klaszterre vonatkoztatva is kb. 60:40 az arány. Az amúgy is legnagyobb létszámú és árbevételű Napra Forgó ezen kívül évi 40-50 megváltozott munkaképességűt helyez el az elsődleges munkaerő piacon. Az ilyen szintű esélyegyenlőség egyedülálló!
Meggyőződésünk szerint nem (csak) alamizsnát, hanem munka-lehetőséget kell és érdemes adni, sőt továbblépve, a rászorulóknak munkát kell biztosítani, hogy ne szoruljanak adományra, ezért érdemes olyan céget alapítani, ami megteremti és biztosítja is a munkát (emberi méltóság tiszteletben tartása, személyiségfejlődés). Fontosnak tartottuk, hogy ne csupán elindítsunk egy társadalmilag felelős vállalatot, hanem partnernek tekintsük és meghívjuk a hálózatba (klaszterbe).
 
Ökonomizmus:  A legnagyobb cég, a már említett Napra Forgó garantáltan nem jövedelemtermelő a tulajdonosoknak, hiszen közhasznú non-profit Kft-ként ügyészségi felügyeleti ellenőrzés mellett garantáltan nem hoz hasznot (osztalékot sem) a tőkét biztosító tulajdonosoknak. Ugyanakkor fenntartható modellben dolgozik, csak a magyar viszonyok miatt (feketemunka, stb.) kell adományokkal (pénzzel és meg nem fizetett szakértelemmel) támogatni. 150 milliós árbevétel megteremtését segíti elő évi néhány millió Ft-nyi pénz és pénzértékű szakmai munka. Minden dolgozó be van jelentve, törvényes fizetésekkel, extra szolgáltatással. Itt valósul meg leginkább az egész klaszter számára középpontban álló stakeholder értékek implementációja. Célunk a „felelős klaszter”, amely megmutatja, hogy vállalkozási tevékenységek keretei között megvalósítható a valódi, folyamatos és fenntartható érték-teremtés. Jótékonysági szervezeteknek való alkalmi adományozás helyett tehát célunk a partnerségre épülő szociális vállalkozások közös létrehozása és fenntartása. A teljes körű, minden érintettet magába foglaló felelősség: rászorulók – intellektuális értékteremtés a munkanélküli megváltozott munkaképességűek és munkaerőpiacon hátrányos helyzetű csoportok felkészítése a munka világába való eredményes visszatérésre. A társadalom anyagi haszna, hogy minden egyes dolgozó után minden adót, járulékot és egyéb terhet folyamatosan és késlekedés nélkül befizetünk az állam felé – ahelyett, hogy ők kényszerülnének segélyt, támogatást kapni az államtól. Ügyfeleink elégedettsége – cégeink versenyképesek, azaz dolgozóink forintban mérhető értéket teremtenek munkájukkal a vevőink javára.
A Napra Forgó dolgozóinak „munkacsapatában” a tanulás és a közösség is megvalósul (intellektuális, lelki sík) és a munkahelyteremtés hozzájárul ahhoz, hogy szellemi, lelki, fizikai egészségük, viszonyulásuk a világhoz jobbá váljon (anyagi aspektus). A vállalkozások tulajdonosai, mivel megélik, hogy „aki ad, az kap”, mind anyagi, mind lelki szinten elégedettek.
 
Méret:  Az együttműködés hátterében néhány ember áll, vállalkozó kedvű középosztálybeliek dolgoznak együtt, erőforrásaikhoz alkalmazkodva. Több for-profit cég (klaszter szinten összeadva is KKV méret), főként kisebb vállalkozások és az általuk alapított és támogatott non-profit Napra Forgó Kht. A résztvevők különböző tevékenységekre fókuszálnak (a stratégiai tanácsadástól kezdve a szoftverfejlesztésen át az innováció menedzsmentig), mint szuverén entitások, amelyek olykor még egymással is versenyeznek, miközben közös projekteken is dolgoznak. A klaszteren belüli különböző képességek által létrejövő szinergia célja az összes érintett (stakeholder) javát szolgálni. Így pl. a klaszterhez tartozó ügyvédi iroda a klaszter tagjainak kedvezményes díjazással, a non-profit Kft-nek önkéntes munka keretében biztosítja a jogi tanácsadást. A piaci feltételekhez való alkalmazkodás, a több szempontból megvalósított értékteremtés és a klasztereken belüli for-profit és non-profit vállalkozások közöttii fenntartható együttműködés kulcsfontosságú. 
Termék:  A szerteágazó vállalkozások sok szinergiát hoznak létre egymás felé és a Non-profit Kft. felé. Az értéklánc szempontjából egymást kiegészítő tevékenységek során minden tag a többi céghez hozzáadott értékkel növeli az értékláncot, így kapcsolva össze eredetileg egymástól távol álló iparágakat. Éppen emiatt elengedhetetlen sikeres menedzseléséhez a transz-diszciplinaritás. Úgy tekintünk a klaszterekre, mint amely nem csak a gazdaság és az innováció hajtóereje, hanem a társadalmi rendszerek, a helyi közösségek, az önszerveződés erősítésének útja is. A klasztereknek fontos erőforrása a bizalmi és társadalmi tőke.  
Területi innováció:  1. Szállítás 5%
2. Igazságosság 80%
3. Ökonomizmus 80%
4. Méret 15%
5. Termék 30% 
Történetek:  A PMC tapasztalata, hogy a klaszterben való gondolkodás új megközelítést, másfajta kultúrát tételez fel illetve erősít, és ennek pozitív kisugárzása lehet a társadalomra is. A klaszter-tagok közös célja, már a kezdetektől, a “holisztikus stakeholder értékmátrix” megvalósítása saját szervezetükön belül. Manapság a humán erőforráson alapuló szolgáltatás (információ menedzsment, innováció, a kreatív és elkötelezett személyiség) határozza meg a sikert. Mivel emberek kötik az üzletet, a siker legalább annyira függ az adott személy, mint maga a folyamat kreativitásán. Aki létrehoz, alkot, kreál, az felelős az ilyen irányú tettei következményeiért is. A menedzseri gondolkodás és cselekvés motiválója három szint lehet: a fizikai szintű (anyagi, pénzügyi), ill. az intellektuális életen túl, a társa-dalmi felelősségvállalás szélesebb látókört feltételez, amelybe egy harmadik szint, a lelki (spirituális) élet is beletartozik – az ideális vezető tehát lelkileg motivált szakember. Ennek alapján a vezetés is háromféle lehet, ahol a szintek egyúttal az „egyéniből” a „közösségi” felé vezető irányt is jeleznek, az „egocentrikustól” a „közösség-centrikusig” haladva. Mindezekből következik – a felelős vállalatok mintájára – a „felelős klaszter” fogalma, aminek megvalósítására a PMC is törekszik. Ennek érdekében a PMC a „shareholder”-központú (részvényes) megközelítés helyett a minden érintettre (stakeholder) vonatkozó megközelítésre (amely az igazi „közjó”) váltott. Tapasztalatunk szerint csak az átfogó stakeholder-szemlélet biztosít kiegyensúlyozott felelősséget, elsősorban a tulajdonosnak és a vezető(k)nek, illetve ebből fakadóan viszonyulást az összes többi érintett felé. (Vevők, dolgozók, beszállítók, hitelezők, állam, környezet, jövő nemzedék, és a társadalom támogatást igénylő rétegei.) Ha összekapcsoljuk az említett három szintet az érintettek átfogó listájával, akkor egy holisztikus értékmátrix körvonalazódik (táblázat a mellékletben). A felelős cégre, ill. klaszterre mi úgy tekintünk, mint egy olyan teljes kapcsolatrendszer, amely egyszerre elégíti ki anyagi, intellektuális, lelki szempontból az összes stakeholdert, azaz az alábbi ábra (lehetőleg) összes metszéspontjában legyen értékteremtés. 
Adatok:  Mind a vállalkozások, mind ezek alkalmazottai számára különös jelentőséggel bír, hogy mind üzleti tevékenységük által „munkaidőben”, mind azon kívül, együtt vagy külön-külön, pozitívan befolyásolják szűkebb vagy tágabb környezetükben élő emberek és közösségek életét. A cégek és munkatársaik hosszú évek óta támogatnak mind pénzzel, mind idővel arra rászoruló egyéneket, közelebbi vagy távolabbi közösségeket és célokat. A „támogatás” a PMC értelmezésében több mint alkalmi adományozás: a felelősségvállalás ezen aspektusa pénz, idő és szakértelem rendszeres és elkötelezett adományozása. A klasztertagok vezetői a támogatásokat egyéni, céges és társadalmi ügynek is tekintik. Az adományozás ennek megfelelően három szinten valósul meg:
• Egyénileg, mint személyek (pénz-adománnyal ÉS idővel – azaz a szakértelem ingyenes rendelkezésre bocsátásával, civil, egyházi és kulturális szervezeteknek)
• Cégesen, szintén a legkülönfélébb területeken – A klaszter élén álló Proactive Management Consulting Kft. példája, a „matching fund” bevezetése összeköti az elsőt a második szinttel: a klaszterhez tartozó egyének egyéni támogatásait a cég megduplázza.
• A Napra Forgó támogatása által – A klaszter tagjai (ill. ezen cégek tulajdonosai) eddig már kb. 15 millió forinttal támogatták a 3 millió forint alaptőkével (non-profit Kht. lévén ez is adománynak tekintendő!) elindított Napra Forgót, és nem csupán pénzzel, hanem természetben is, azaz a klasztercégek alkalmazottainak rendelkezésre bocsátása révén is.
 
Nehézségek:  Nehézségek előfordulnak az együttműködésből fakadóan: A klaszterekben résztvevők felelőssége a közös célok érdekében összehangolt ténykedés, mégpedig identitásuk és sajátos érdekeik feladása nélkül. A szokásostól eltérő paradigma alapján történő működésnek nem igazán van mintája és így úttörő munkát kell végezni, ráadásul a nem könnyű hazai társadalmi viszonyok közepette. 
Elért előnyök:  A munkacsapatra (mely kifelé egységes, belül támogató) alapozott, foglalkoztatási rehabilitáció-célú outsourcing kipróbált, lehetséges út, melyet „Az Év Társadalomtudatos Vállalkozása 2007 – Magyarország” díjjal a svájci Schwab Alapítvány (a Davosi Világgazdasági Fórum alapítója, szervezője) is elismert. 
Helyem a "kisvilágban": 
Megvalósítás helye:  Budapest 
Megvalósítás ideje:  2000/2002-től folyamatosan 
Vonatkozó honlap:  http://www.p-m-c.eu 
Megoldás megvalósítója:  Héjj Tibor
Ügyvezető igazgató (Proactive Management Consulting Kft.)
hejj.tibor[kukac]p-m-c.hu
+36 30 350 0296